Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van BS-AKI gevestigd te Scheemda,

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen, onder nummer 68297882

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van het BS-AKI en maken deel uit van elke overeenkomst tussen opdrachtgever en BS-AKI.
2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder “werkzaamheden” het totaal van de door BS-AKI en de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en leveringen van zaken en diensten, van welke aard dan ook.
3. Mogelijke van de Algemene Leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden, regelingen of
bedingen van de kant van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen
BS-AKI en opdrachtgever en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
4.De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
5. BS-AKI is ten alle tijden gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN OPDRACHTEN
1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van BS-AKI zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd, tenzij het tegendeel door BS-AKI schriftelijk is bevestigd.
3. Alle begeleidende bescheiden bij een aanbieding blijven eigendom van BS-AKI. Zij mogen zonder toestemming van het BS-AKI niet worden vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage worden
gegeven.
4. Indien opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt BS-AKI het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
5. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod dan is BS-AKI daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BS-AKI dit uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

 

ARTIKEL 3 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. Iedere overeenkomst tussen BS-AKI en een opdrachtgever inzake werkzaamheden wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn gesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt een wederzijdse opzeggingstermijn van zes maanden.
2. Aanbiedingen, prijzen en uurtarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

 

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN VERBAND MET UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerker(s) van BS-AKI toegelaten worden tot zijn terrein, gebouw, bouwwerk of installatie(s) om de werkzaamheden uit te voeren.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de werkzaamheden in een veilige omgeving conform de Arbeidsomstandighedenwet plaatsvinden en dat geen schade aan de persoon van de medewerker(s) en geen schade aan zaken die aan BS-AKI of aan de medewerker(-s) toebehoren, wordt toegebracht.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat in geval van door BS-AKI aangekondigde c.q. in overleg met BS-AKI bepaalde werkzaamheden een voldoende gekwalificeerde deskundige aanwezig is, voor zover noodzakelijk, die op aanwijzing van de medewerker(-s) van BS-AKI voldoende informatie kan geven over de aanwezige speeltoestellen en hoe er vanuit de opdrachtgever mee wordt omgegaan. Uren, kosten en dergelijke, voortvloeiende uit de aanwezigheid van deze deskundige komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever verplicht zich tot vergoeding van alle door BS-AKI en/of de medewerker(s) geleden schade welke het gevolg is van niet-nakoming door de opdrachtgever van een of meer van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen.
5. Toelating door de opdrachtgever in het gebouw of op het terrein waarvan hij eigenaar of gebruiker is van (de) medewerker(s) van BS-AKI voor het verrichten van werkzaamheden houdt in aanvaarding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden als zijnde toepasselijk op de rechtsverhouding van partijen met uitsluiting van welke andere bepalingen of voorwaarden ook
7. De opdrachtgever dient BS-AKI in staat te stellen haar werkzaamheden uit te voeren vrij van iedere vorm van pressie of beïnvloeding.

 

ARTIKEL 5 – BETALING
1. Betaling door de opdrachtgever dient zonder enige korting of compensatie plaats te vinden binnen 30 dagen na de datum van de door BS-AKI uitgebrachte factuur.
2. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op. opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, vallende op de invordering en inning van door BS-AKI niet tijdig ontvangen bedragen, zijn voor rekening van de schuldenaar. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van het niet tijdig ontvangen bedrag, met een minimum van € 500,00. (Let op, dit kan alleen zo als de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is. Als opdrachtgever een natuurlijk persoon is gelden de regels uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten, de 20% kan dan niet!)
4. BS-AKI heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, bescheiden en andere goederen van opdrachtgever, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan BS-AKI verschuldigd is heeft voldaan.
5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

 

ARTIKEL 6 – MAATSTAVEN EN AANSPRAKELIJKHEID
1. BS-AKI dient voor het aangaan van overeenkomsten en de uitvoering daarvan, voor zover daarop van toepassing, te voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. BS-AKI streeft zoveel mogelijk na onafhankelijk te zijn ten opzichte van partijen die belang hebben bij het resultaat van de uitvoering van de taken waarvoor BS-AKI is gevraagd te verrichten.
2. BS-AKI verricht werkzaamheden aan de hand van de van toepassing zijnde wettelijke eisen, normen, voorschriften dan wel algemeen geldende (technische) regels.
3. Het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden ten aanzien van de werkzaamheden bepaalde is eveneens van toepassing op herbeoordelingen.
4. Indien, direct na door BS-AKI verrichte werkzaamheden, door de opdrachtgever schriftelijk melding wordt gemaakt van een ongeval dat zich in verband met het beoordeelde speeltoestel heeft voorgedaan, zal BS-AKI zo spoedig mogelijk een onderzoek (laten) verrichten, daarvan een rapport opstellen en dit zo mogelijk aan de opdrachtgever ter hand stellen.
5. Iedere aansprakelijkheid van BS-AKI voor schade welke veroorzaakt mocht worden door beoordeelde speeltoestellen of installaties welke het directe of indirecte gevolg mocht zijn van verrichte werkzaamheden wordt uitgesloten, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove nalatigheid van BS-AKI.
6. De aansprakelijkheid van BS-AKI zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekering van BS-AKI zal worden uitgekeerd. Voorts is de aansprakelijkheid van BS-AKI in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 250.000,= per gebeurtenis, waarbij een reeks van
samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient schade te worden gemeld aan BS-AKI voordat vier weken zijn verstreken sinds de schade toebrengende gebeurtenis. Indien de verzekeraar van BS-AKI niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan BS-AKI onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is BS-AKI voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
8. BS-AKI is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
9. BS-AKI is nimmer aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10. Opdrachtgever vrijwaart BS-AKI voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen BS-AKI en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart opdrachtgever BS-AKI uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door opdrachtgever aan BS-AKI verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 11. Indien opdrachtgever aan BS-AKI informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade zal door opdrachtgever worden vergoedt.

 

ARTIKEL 7 – OVERMACHT
1. Indien BS-AKI door overmacht verhinderd is de door haar aangekondigde of in overleg met de opdrachtgever vastgestelde werkzaamheden te verrichten, wordt de verplichting daartoe van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand ongeacht of het BS-AKI ten tijde van het intreden van de overmachtstoestand in verzuim was of niet. Indien de overmachtstoestand 2 maanden heeft geduurd, hebben beide partijen echter het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een eenzijdige schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder dat daarvoor over en weer aanspraak ontstaat op enige schadevergoeding.
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van BS-AKI onafhankelijke, ten tijde van het door BS-AKI aankondigen of door partijen gezamenlijk vaststellen van het tijdstip van de werkzaamheden al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of waardoor de nakoming van de verplichting tot uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid niet meer van BS-AKI te vergen is. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, terrorisme, oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, stormschade, overstromingen en onbegaanbaarheid van de wegen. Voorts wordt onder overmacht verstaan dat opdrachtgever niet aan een van haar verplichtingen uit artikel 4 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden heeft voldaan.
3. BS-AKI zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een eventuele overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM
BS-AKI is eigenaar van en exclusief rechthebbende op haar naam, logo, werkwijze, reglementen, rapportages en andere gegevens van BS-AKI. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de naam , het logo, schriftelijke stukken, werkwijzen, adviezen, modellen en andere voortbrengselen van menselijke geest van BS- AKI, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van BS-AKI. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE INSTANTIE
1. Op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen met betrekking tot werkzaamheden, zowel wettelijk voorgeschreven als niet wettelijk voorgeschreven, zullen uitsluitend worden beslecht overeenkomstig het Reglement van bezwaar en beroep van BS-AKI .
3. Alle overige geschillen, anders dan die genoemd in het vorige lid, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Call Now ButtonBel direct!